四声歌

xué hǎo shēng yùn biàn sì shēng , yīn yáng shǎng qù yào fēn míng 学好声韵辨四声,阴阳上去要分明。 bù wèi fāng fǎ xū zhǎo zhǔn , kāi qí hé cuō shǔ kǒu xíng 部位方法须找准,开齐合撮属口形。 shuāng chún bān bào bì bǎi bō , dǐ shé dāng